HOT Download Tools đăng bài tự động miễn phí

Cài đặt SSL trên Window - Nhập tập tin PFX thông qua MMC

Khi bạn nhận được một tập tin .PFX, hoặc bạn muốn nhập tập tin .pfx vào server Windows, thực hiện theo hướng dẫn sau:Bước 1: Cài SSL - Thực hiện như sau:

  1. Mở run, gõ lệnh mmc và enter
  2. Từ cửa sổ Console, chọn File -> chọn Add/remove Snap-ins


  3. Chọn Certificates từ trong danh sách, chọn Add
  4. Từ cửa sổ Certificates snap-in -> chọn Computer account -> nhấn Next -> chọn Local computer -> nhấn Finish -> nhấp OK để trở về Console
  5. Từ Console Root -> chọn Certificates (local) -> chọn Personal -> nhấp chuột phải -> chọn All task -> Import
  6. Chọn tập tin .pfx cần Import, nhập mật khẩu nếu có để hoàn thành việc Import tập tin .pfx

Bước 2: Cấu hình SSL cho website #

  • Nhấn Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) ManagerTừ menu bên trái, nhấp chọn vào tên máy chủ
  • Trong mục Sites, chọn website cần cấu hình SSL
  • Trong menu bên phải, chọn "Bindings..."

Trong màn hình Site Bindings, nhấn Add. Lưu ý: Nếu bạn đang gia hạn chứng thư số cho website, thì trong màn hình này, bạn chọn dòng "https" và sau đó nhấn Edit.


Trong màn hình Add Site Bindings, chọn "https" trong mục Type, chọn Port cần chạy SSL (443), nhập vào tên miền của website trong mục Host Name, cuối cùng chọn chứng thư số vừa cài đặt trong bước trước đó. Sau đó nhấn OK. Lưu ý: Nếu bạn muốn chia sẻ nhiều chứng thư số cho một địa chỉ IP, bạn cần chọn mục " Require Server Name Indication".Bài liên quan

Danh mục

Kết quả tìm kiếm×